Gräva på tomt

Ska du göra ett markarbete på din tomt behöver du först veta var ledningarna för bredband, el och fjärrvärme finns. Boka därför en tid för ledningsanvisning innan du påbörjar arbetet.

Du bokar via ledningskollen.se.

Boka ledningsanvisning

 

Bra att veta om Ledningskollen

Har du frågor om din ledningsanvisning?

Vi samarbetar med Geomatikk och Eltel som utför ledningsanvisningarna. 

För ledningar i Växjö tätort:
Geomatikk

Beställning av ledningsanvisning görs i kundportalen, minst sex dagar innan utsättning. I portalen kan du även hitta dokumentation som till exempel ledningskartor.

Vid behov av snabbare ledningsanvisning kan en expressutsättning beställas, med en utförandetid på 1–4 arbetsdagar. Beställning av expressutsättning görs i kundportalen genom att ange den dag du önskar att utsättningen ska utföras. Expressutsättning kostar i normalfall 1 200 kronor per nätägare.


För ledningar utanför Växjö tätort, Alvesta, Lessebo och Tingsryd:
Eltel
E-post: eltel-vaxjo@eltelnetworks.se
Telefon: 010-451 06 48
Uppge om möjligt ärendets nummer.

 

Ditt ansvar som ägare till tomt eller fastighet

Du som äger tomten eller fastigheten och orsakar skador på ledning i samband med markarbeten utan att ha begärt eller följt ledningsanvisning och dess villkor, är ersättningsskyldig för samtliga kostnader förknippade med reparation av skadan. I samband med skada på anläggning gäller Skadeståndslag (1972:207) 2 kap. 1 §: ”Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan”.

Det är därför bra att boka ledningsanvisning via Ledningskollen när du ska gräva eller utföra arbeten med jordspett/jordankare på den egna tomten eller fastigheten. Det är gratis att använda tjänsten. 

Detta gäller vid ledningsanvisning

  • Beställ minst sex arbetsdagar innan du behöver ledningsanvisning.
  • Vi samarbetar med Geomatikk och Eltel. Geomatikk utför ledningsanvisningar i Växjö tätort och Eltel i Tingsryd, Alvesta, Lessebo och utanför Växjö tätort.
  • Markeringar som visar ledningarnas läge gäller i 30 dagar efter utförd ledningsanvisning med hänsyn tagen till väder, trafik eller liknande som kan medföra att markeringarna försvinner.
  • Efter utförd ledningsanvisning godkänner beställaren eller ombudet att hen tagit del av vår information och förbinder sig att följa våra anvisningar. Det är en fördel om beställaren har möjlighet att på plats ta del av information från vår personal när vi utför ledningsvisningen. Informationen kan även gälla hur ledningar hanteras.
  • Maskinschaktning får inte utföras i ledningens närhet på så sätt att skada kan uppstå. Det minsta tillåtna avståndet för grävning intill ledning är en meter.

Läs mer om hur Ledningskollen fungerar för dig som ska gräva på egen tomt