Sensor larmar om översvämning

Tekniska förvaltningen på Växjö kommun hade problem med en avloppsbrunn som blev översvämmnad så pass att vattnet strömmade in i en fastighet. Med hjälp av en sensor kan man nu mäta vattennivån avloppsbrunnen och på så sätt undvika översvämningar.

 

Kan agera snabbt

Med hjälp av sensorer kan övervakningen av avloppsbrunnar och andra objekt vara konstant, vilket ger en betydligt större säkerhet. Att använda batteridrift på sensorerna gör det dessutom möjligt att sätta dem där det tidigare varit svårt att placera dem.
– Sensorer kan hjälpa oss att agera i ett tidigt skede så effekterna av ett stopp inte slutar i översvämning hos våra abonnenter, säger Erik Rydeman, elingenjör på Växjö kommun.

Larmar vid en viss vattennivå

Wexnet har tillsammans med Tekniska förvaltningen på Växjö kommun installerat en sensor som mäter vattennivån och larmar om vattnet går över en viss nivå.

Hittills är man inte helt framme i en färdig lösning för fler avloppsbrunnar runt om i kommunen, men man ser positivt på att få in det i sina system så att man sedan kan larma ut resurser som kan agera innan till exempel en översvämning uppstår.

Sensor monterad under brunnslock.